மனிதர் Archives | Tamil Thoughts

மனிதர்

  • good person

    Good Person

    மனிதர் Good Person in Tamil: உங்கள் வீட்டில் மட்டுமல்லாமல், உங்கள் வேலையிலும் நீஙகள் மிகவும் அன்பான மனிதராக நடந்து கொள்ளுங்கள். நிற்கக்கூட இடமில்லாத அளவுக்கு யாருடைய இரங்கல் கூட்டங்களில் பெருந்திரளான மக்கள் கலந்து...