முரட்டுத்தனம் Rude - தினம் ஒரு தகவல் | Tamil Thoughts

முரட்டுத்தனம் Rude – தினம் ஒரு தகவல்


முரட்டுத்தனம் Rude – தினம் ஒரு தகவல்

முரட்டுத்தனம் Rude: முரட்டுத்தனம் என்பது ஒரு பலவீனமான மனதன் காட்டும் போலியான வலிமையாகும்.

– எரிக் ஹோஃப்பர்

முரட்டுத்தனம் Rude
Quotes is given by Eric Hoffer

Quoted by எரிக் ஹோஃப்பர்  (Eric Hoffer) : இந்த தினம் ஒரு தகவல் “முரட்டுத்தனம்  Rude” பற்றிய தங்களது கருத்துக்களை கிழே பதிவு செய்யுங்கள்

பிற கட்டுரைகள்:

பிற காணொளி:


0 Comments

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *