தன்னம்பிக்கை Self-confidence - தினம் ஒரு தகவல் | Tamil Thoughts

தன்னம்பிக்கை Self-confidence – தினம் ஒரு தகவல்


தினம் ஒரு தகவல் – தன்னம்பிக்கை – Self-Confidence

தன்னம்பிக்கை Self-confidence: உங்களது அனுமதி இல்லாமல் யாருமே உங்களைத் தாழ்வாக எண்ண வைக்க முடியாது.
எலினோர் ரோஸ்வெல்ட்

 

தன்னம்பிக்கை Self-Confidence
Self Confidence Quote

தன்னம்பிக்கை – Self-Confidence:

இந்த தினம் ஒரு தகவல் சுயநம்பிக்கை அல்லது தன்னம்பிக்கை பற்றிய மேற்கோள் எலினோர் ரோஸ்வெல்ட் என்பவரின் கருத்தை குறிப்பிட்டுள்ளது.

 


0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *