அன்௖ | Tamil Thoughts

அன்௖


அன்௖
அௌ ஒன்௥ தான் ெகா௄ப்பொ௩ம்
ழைடப்பொ௩ம் ாகம் த௠ம்
ஆைள மயக்ஶம் .. மயக்க ைவக்ஶம்
அ௣ய ..அற்௖த .. அள௳ட ௚ூயாத ..
௳ைல இல்லா…௳ைல மொப்௔ல்லா ….
௳஼த்ொரம் …
ெகா௄க்க ெகா௄க்க ாகம் த௠ம்
ழைடக்க ழைடக்க மனம் மழழ்௳க்ஶம் இந்த அன் ைப
எங்ஶம்௳ைதப்ேபாம் … இந்த ௳ைல இல்லா ௳(ந்)ைதைய..


இவன்
மேகஸ் வரன். ேகா


One Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *